Základová deska

Samonosné základové desky nezávislé na podkladu patří mezi inovativní řešení, které již stavební praxe důkladně prověřila. Ideální základová konstrukce minimalizuje vznik tepelných mostů, vzlínání vlhkosti a snižuje riziko poruch.

Beton pro realizaci základových pasů lze vyrábět pouze na betonárně (Zdroj: Cemex)

Realizace samonosné základové desky

Tím je zajištěna vysoká odbornost při realizaci a kvalita výsledného díla. Za tři roky od uvedení na trh realizovala společnost CEMEX Elegohouse přibližně 130 základových desek ELEGOHOUSE ke spokojenosti všech zákazníků.

Základní technické informace:

  • Maximální rozpětí nosníků - železobetonové 7 m
  • Maximální rozpětí nosníků - předem předpjaté 10 m
  • Vlastní váha konstrukce od 190 kg/m2
  • Maximální vyložení konzoly 2 m
  • Možnost dalšího zatížení (zdi, schodiště, …) 7 dní
  • Minimální vrstva nadbetonávky * 50 mm

*Minimální tloušťku nadbetonávky je vhodné navrhovat také s ohledem na požadované akustické vlastnosti konstrukční skladby.

Samonosná konstrukce základové desky je uložena na nadezdívce tvořené tvárnicemi ztraceného bednění nad terénem, tudíž je zcela nezávislá na podkladu. Díky tomu není potřeba provádět plošné hutnění podloží, navážet a složitě hutnit podpůrné podsypy. V oblasti nadezdívky vzniká vzduchová mezera, která brání vzlínání vlhkosti do základové desky. Vzduchová mezera slouží jako další tepelný izolant. Volný prostor pod základovou deskou může sloužit jako zásobník vzduchu pro rekuperaci nebo pro přívod vzduchu ke krbu.

Tepelná izolace uvnitř základové desky

Samotná konstrukce základů je přitom navržena tak, aby nevznikaly tepelné mosty a aby v konstrukci nekondenzovala vlhkost. Jakýkoliv zdroj vlhkosti spodní stavby je předem zcela vyloučen. Zateplením základů v podobě tepelně izolačních vložek integrovaných přímo v samotné konstrukci desky se snižuje potřeba izolace podlah. Systémové řešení navíc umožňuje rychlé provedení: Kompletní základy o velikosti 100 m2 lze realizovat už za 6 dní. Na video realizace se můžete podívat zde.

Schéma nízkoenergetické varianty základové desky
Schéma nízkoenergetické varianty základové desky (Zdroj: Cemex)

1) Odstranění svrchní vrstvy ornice, vyznačení tvaru konstrukce

Na stavebním pozemku se odstraní svrchní vrstva ornice. Tvar konstrukce základů novostavby se vyznačí dle zaměření geodeta a dle projektu. Následuje výkop pro pasy do šíře a hloubky dle projektu, zpravidla s využitím rypadla. Základová spára se začistí, buď ručně, nebo podkladní vrstvou kameniva, možno hutněného.

2) Zemnící pásek

Na základovou spáru se uloží zemnící pásek po obvodu celého objektu. Vyvedení pásku se provádí dle projektu v protilehlých rozích stavby, v místě rozvaděče se zemnící vodič vytáhne nad úroveň terénu.

3) Zajištění prostupů pro inženýrské sítě, příprava betonáže

Následuje příprava prostupů pro inženýrské sítě. Je nutné zajistit průchody např. pro přívod el. energie nebo vody a prostupy pro odpadní vody. Před betonáží je třeba dbát na to, aby základová spára byla čistá a stěny výkopu se během betonáže nedrolily do betonu. V zimním období nesmí být v připraveném výkopu led či sníh, zemina okolo stěn nesmí být promrzlá. Litím betonu do promrzlého výkopu by došlo k jeho prudkému ochlazení, což by mohlo negativně ovlivnit proces tvrdnutí.

4) Výroba betonu

Beton pro realizaci základových pasů se zaručenými vlastnostmi dle projektu lze vyrábět pouze na betonárně. Nejčastější volbou je beton pevnostní třídy C12/15 s vlastnostmi odpovídajícími lokalitě stavby. Do základů je výhodné použít beton tekutější konzistence, zpravidla S4. Při volbě lehce zhutnitelných nebo samozhutnitelných betonů stačí pro vylití základových pasů jeden pracovník. Díky tomu, že beton není nutné hutnit, je realizace podstatně rychlejší.

5) Doprava na stavbu, betonáž

Dopravu betonu na stavbu zajišťují autodomíchávače výrobce betonu. Pokud není možné zajet mixem okolo celého objektu, využívá se pro dopravu betonu do konstrukce čerpadel, případně lze zvolit beton samozhutnitelný. Ten může dotéci do vzdálenosti až přibližně 10 metrů nebo i „za roh“. Betonárny skupiny CEMEX dodají beton pro realizaci pasů až na stavbu, a to v předem domluveném množství a čase.

Systém základových pasů je vlastně roštem vodorovných prvků vzájemně spojených v průsečících a rozích. Na základové pasy se usazují tvárnice ztraceného bednění, v prostoru mezi pasy zůstává hlína. Pasy přenášejí tíhu základové desky, a tím pádem celého objektu, do plochy pod nimi.

POZOR: Častým (zlo)zvykem při betonáži základových pasů bývá proložení betonu lomovým kamenem pro úsporu nákladů a vyšší pevnost. To je však jen mýtus, kámen sice sníží spotřebu betonu, ale zhorší výslednou kvalitu základového pásu, který je později náchylný k deformacím a praskání.

6) Nadezdívka základové desky ELEGOHOUSE vytvoří ztracené bednění

Na základové pasy se usazují tvárnice ztraceného bednění, tvořící nadezdívku základové desky ELEGOHOUSE. Pro realizaci nadezdívek se využívají tvárnice šířky 30 až 50 cm, přičemž obecně platí, že čím větší bude zatížení základů, tím širší tvárnice je třeba použít. Pro přesnost základové desky zaměří vnější body tvárnic geodet. Pro navázání základového pasu s nadezdívkou se základový pas navrtá a vloží se do něj výztuž, která pokračuje do nadezdívky. Kromě vertikálního vyztužení nadezdívky se provádí také její horizontální, tj. obvodové, vyztužení dle projektu a doporučení výrobce bednění. Tvárnice ztraceného bednění se vylévají betonem, zpravidla pevnostní třídy C12/15.

7) Podkladní izolační deska

Následující den po betonáži se půdorys nadezdívky opatří systémovou izolační podložkou z extrudovaného polystyrenu XPS 700 (pevnost při 10% stlačení 700 kPa) v tloušťce 4 až 10 cm. Podkladní izolační deska se pokládá na celou plochu tvárnic na vnitřních i obvodových stěnách objektu, kde přerušuje tepelný most a zamezuje vzlínání vlhkosti.

8) Využití vzduchové mezery proti vzlínající vlhkosti

Vzduchová mezera mezi terénem a základovou deskou je osvědčeným opatřením vůči vzlínající zemní vlhkosti. Díky nízké tepelné vodivosti je také tepelným izolantem. Rozvody vody a kanalizace dle projektu se před obsypáním prověří tlakovou zkouškou. Po zavíčkování se napustí, poté se sleduje možný pokles hladiny.

9) Příhradové betonové nosníky

Na půdorys nadezdívky se systémovou izolační podložkou se ukládá samotný systém ELEGOHOUSE, nejdříve systémové betonové nosníky ve dvou variantách, buď s odkrytou výztuží, nebo předem předpjaté. Rozmístění nosníků a jejich případné zdvojení či ztrojení, dané maximálním rozpětím nosníku (dle typu 7 nebo 10 m) a zatížením základové desky, a je předem přesně specifikováno v projektu a dílenské dokumentaci zpracované společností CEMEX Elegohouse.

10) Tepelně izolační základové vložky

Do připravených nosníků se vyskládají masivní systémové tepelně izolační dílce. V nabídce je několik variant – volbou výšky polystyrenové vložky lze zvolit tepelněizolační vlastnosti. Další izolace v podlaze domu pak už není nutná, čímž se celá stavba zjednodušuje a zlevňuje. Polystyrenové vložky použité v desce ELEGOHOUSE nejsou zatěžovány UV zářením a výkyvy teplot, díky tomu mají extrémně dlouhou životnost, stejně jako celý systém.

11) Plošné vyztužení roznášecí desky

Vyztužení roznášecí desky se provádí kari sítěmi dle statického výpočtu – nejčastěji 6 mm 15x15. Pro účelné umístění výztuže v betonu se využívají distanční podložky, které zajistí správné obetonování výztuže.

12) Tepelná izolace základové konstrukce

Vytvořený sokl se izoluje pomocí min. 6 cm izolace z extrudovaného polystyrenu XPS 300. Využít lze také soklovou desku Perimetr, která je ekonomičtější variantou. Nejde o extrudovaný polystyren, který je zcela odolný vůči vodě, Perimetr má však nasákavost velmi nízkou a je rovněž vhodný pro stálý styk se zeminou.

13) Přesné osazení prostupů pro inženýrské sítě

Do izolačních vložek se připraví otvory pro vyvedení rozvodů nad základovou desku. Utěsní se na co nejnižší průměr. Před následnou betonáží se zkontrolují všechny rozměry.

14) Betonáž roznášecí desky

Při betonáži vrchní roznášecí desky fungují masivní izolační vložky z polystyrenu jako ztracené bednění. Pro betonáž se nejčastěji využívá beton třídy C20/25 konzistence S4. Výhodné je použít vysoce tekutý samozhutnitelný beton CEMEX COMPACTON, který působením své vlastní váhy dokonale vyplní připravený tvar konstrukce, dostatečně obalí armaturu a zbaví se vzduchových pórů bez nutnosti strojního vibrování. Realizace této plošné konstrukce je díky němu velmi rychlá a přesná.

15) Ošetřování roznášecí betonové desky

Po skončení betonáže a zavadnutí betonu je nutné začít s ošetřováním. Zabránit vysoušení povrchu betonu, ať už vlivem vysokých teplot nebo větru, lze snadno zabránit zakrytím geotextilií, která se zakropí vodou, případně zakrytím fólií, která se na okrajích zatíží, aby pod ni nefoukalo.

Základová deska ELEGOHOUSE díky svým vlastnostem vyhovuje i nejnáročnějším požadavkům nízkoenergetických a pasivních domů. Systémové řešení minimalizuje vznik tepelných mostů a snižuje riziko poruch vlivem stlačování tepelné izolace z polystyrenu v podlaze. Izolační vložky použité v desce ELEGOHOUSE nejsou zatěžovány UV zářením ani výkyvy teplot, takže mají extrémně dlouhou životnost, stejně jako celý systém. Společnost CEMEX Elegohouse provádí všechny stavby základových desek kompletně na klíč, čímž je zajištěna jistota vysoké kvality provedené konstrukce.

Cena základové desky závisí na její velikosti, svažitosti a přístupnosti pozemku, četnosti vnitřních pasů a jejich šíře, hloubky založení, vzdálenosti od betonárny a dalších faktorech. Orientační cena základové desky ELEGOHOUSE na klíč v nízkoenergetickém standardu je přibližně 2.690 Kč/m2 + DPH, při požadavku na pasivní standard se cena zvýší ještě asi o 200 Kč/m2 + DPH.

Publikováno: 20. 3. 2022, Autor: Redakce , Profil autora: Redakce

Jsme členy mediální skupiny Prima